Regulamin zakupu towarów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady zakupu towarów przez Nabywców od Sprzedawcy.
2.Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.Sprzedawca – Audio Reklamy Sebastian Larysz z siedzibą w 45-543 Opole ul. Kr Jadwigi 51, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7542687936, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Formularza Zamówienia sprzedaży towarów.
2.Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który złożył Formularz Zamówienia.
3.Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży dostępny w domenie internetowej: niemieckinawesolo.pl.
4.Formularz zamówienia – wiążący dokument określający zakres zamówionego towaru przez Nabywcę oraz sposób i termin realizacji zamówienia, dostępny w domenie internetowej: niemieckinawesolo.pl.
5.Umowa sprzedaży – umowa zawarta na podstawie przesłanego Formularza Zamówienia i zaakceptowanego przez Sprzedawcę na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
6.Regulamin – niniejszy Regulamin.
7.Materiały – informacje zawarte na stronie internetowej , m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
8.Użytkownik – użytkownik Internetu, zalogowany na stronie www.niemieckinawesolo.pl, nabywający lub zamierzający nabyć towar prezentowany przez Sprzedawcę.
9.Strona www – niniejsza strona www.niemieckinawesolo.pl

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Nabywca będący osobą fizyczną może nabywać towary pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3.Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
6.Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich ).Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
7.Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

REJESTRACJA W SKLEPIE

1.Przy składaniu Formularza Zamówienia Nabywca może zalogować się Stronie www. Zalogowany użytkownik ma prawo do pobierania udostępnionych na stronie plików. Zabrania się jednak udostępniania plików osobom trzecim.
2.Rejestracji dokonuje się poprzez zalogowanie się na Stronie www za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do każdego Nabywcy z wykorzystaniem formularza internetowego oraz po akceptacji Regulaminu.
3.W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
4.W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą.
5.Z chwilą rejestracji na Stronie www tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach zakupu towarów na Stronie www.
6.Nabywca wraz ze złożeniem zamówienia i podaniem adresu poczty elektronicznej zgadza się na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o aktualnej ofercie w postaci Newslettera.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1.Nabywca ma możliwość dokonywania zamówienie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2.Nabywca wypełnia formularz zamówienia i określa w nim:
dane kontaktowe,
adres dostawy,
ilość i rodzaj zamawianego towaru.
3.Zamawiający dokonujący zakupu poprzez Stronę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu wysyłania do niego newslettera oraz zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów.
4.Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
5.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

ZAPŁATA CENY

1.Płatności za nabyte w sklepie przez Nabywcę towary dokonywane są za pomocą przelewu na konto oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2.Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy są uzależnione od cennika podmiotu realizującego dostawę.
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

DOSTAWA

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4.Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
5.Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane przekazywane przez Nabywcę i przetwarzane przez Sprzedawcę to informacje podane w związku z logowaniem na naszej stronie lub w związku z zakupem w naszym sklepie internetowym. Są to:
Imię i nazwisko / nazwa firmy
Adres mailowy
Adres korespondencyjny
Numer NIP
Numer telefonu
Ewidencja zakupionego towaru
3. Przetwarzanie danych osobowe odbywa się wyłacznie w celu:
• realizacji umowy związanej z zakupem w naszym sklepie internetowym;
• wystawienia dokumentu sprzedaży;
• kontaktu drogą elektroniczną, w tym wysyłanie newsletterów;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji wysyłki zakupionego towaru pod wskazany adres;
• obsługi wszelkich zgłoszeń lub reklamacji;
• zapisywanie danych w plikach cookies.

4.Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
5.W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
6.Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2.Reklamację należy składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3.Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
4.Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
5.O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

PRZERWY TECHNICZNE

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony www spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony www spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie www. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2.W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4.Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2013